leerhuis

Seizoen 2021 – 2022

Gastvrijheid

Na een heel seizoen overgeslagen te hebben, kunnen we weer bij elkaar komen. Voel u welkom om samen met en van elkaar te leren!

Na 35 jaar is ons uitgangspunt onverminderd kennis te nemen van de joodse traditie: van leren en doen.

We gaan na of de wegen van de joodse en de vroegchristelijke groeperingen in de tweede eeuw wel of niet uiteengingen.

We zien dat de ontmoeting tussen mensen onderling en mens en God lang niet altijd probleemloos verloopt. Terwijl de weg gewezen wordt om open te staan voor elkaar, elkaars andersheid te accepteren en elkaar als de ander te ontmoeten.

Tenslotte onderzoeken we tot welke inzichten joodse filosofen zijn gekomen met betrekking tot het thema Gastvrijheid en in hoeverre de joodse traditie hun denken hierover heeft beïnvloed.

[1] Verbroken verbinding? (serie 2

ALEX VAN HEUSDEN

We gaan verder waar we gebleven waren. Verder met de vraag: wat heeft ertoe geleid dat in de loop van de tweede eeuw de messiaanse ecclesia (‘christendom’) en rabbijnse scholen (‘Jodendom’) uit elkaar groeiden en, volgens gangbare opvatting, ten slotte alle banden werden verbroken? Volgens gangbare opvatting: ‘The Parting of the Ways’, het uiteengaan der wegen. In wetenschappelijke kringen is een jonger model ontwikkeld: ‘The Ways that Never Parted’, de wegen die nooit uiteengingen. In deze tweede serie gaan we de rol van de bijbel en de vorming van de canon verkennen in dit ingewikkelde historische proces. En besteden we aandacht aan de gnosis, een belangrijke stroming in het vroege christendom. Namen die zullen passeren: Caesar Hadrianus, rabbi Akiba, Justinus de Martelaar, Marcion van Sinope, Irenaeus van Lyon en Jehoeda ha’Nasi.

Inleider:​ Alex van Heusden 

Plaats: ​​De Koren-aar, naast de Hervormde Kerk, Esdoornlaan 32; 20.00-22.00 uur

Data:   ​​maandag 4 en 18 oktober, 1 en 15 november 2021

Kosten: ​€ 55,– inclusief koffie/thee

Alex van Heusden is bijbelwetenschapper.


[2] Ontmoetingen in de woestijn

ESTHER VAN EENENNAAM

Na de uittocht uit Egypte beginnen de Israëlieten aan een moeizame tocht door de woestijn. Daar, aan de voet van de Sinaï, ontvangt het volk via Mozes de stenen tafelen. Het is een centrale gebeurtenis in de Tora en misschien wel een van de bekendste verhalen. Minder bekend zijn de leefregels en bepalingen rondom de tabernakel die hierop volgen (Exodus 21 en verder). Toch zijn deze op het eerste gezicht nogal technische regels zeker niet minder interessant. Ze hebben namelijk alles te maken met relaties. Tussen mensen onderling, tussen mens en dier, en tussen de mens en God zelf.

Aanhakend bij de wekelijkse Toralezing (parasja) nemen we dit uitdagende materiaal samen onder de loep. Thema’s die aan bod komen zijn: de omgang met vreemdelingen, respect voor mens en dier, de symboliek van de tabernakel als woning voor God, en de zonde van het gouden kalf. 

Door al deze verschillende verhalen heen weeft zich een rode draad: de ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mens en God verloopt lang niet altijd zonder problemen. Hoe kan zo’n beschadigde relatie worden hersteld.

Inleider:      Esther van Eenennaam

Plaats:         De Koren-aar, naast de Hervormde Kerk, Esdoornlaan 32, Sleeuwijk; 20.00-22.00 uur

Data:           maandag 24 en 31 januari,  7 en 14 februari 2022

Kosten:        € 55,– inclusief koffie/thee

Esther van Eenennaam is bestuurslid van de Stichting Pardes en voorzitter van de Jonge Judaici.


[3] Gastvrijheid

WIM DIJKEMA

De komst van vreemdelingen naar Europa en naar ons land roept verschillende reacties op: variërend van een warm onthaal tot aan sterke afwijzing. Wat gebeurt er als mensen uit den vreemde naar onze steden en dorpen komen?

Zowel Levinas als Derrida beschrijven de ontmoeting met de ander als een gebeurtenis die van alles teweegbrengt. De verschijning van de ander schokt onze autonomie: wie we zijn wordt bevraagd, hoe we leven verliest zijn vanzelfsprekendheid. In de gastvrijheid offeren we op wie we zijn, en tegelijk kan dat nooit helemaal. De vraag naar het openstaan voor het andere en tegelijk het behouden van het eigene is een vraag van alle tijden. Enerzijds straalt het gelaat van de Ander volgens Levinas het absolute appèl uit van de onvoorwaardelijke gastvrijheid. Anderzijds stelt Derrida dat we niet weten wie de vreemdeling is, en wat deze meebrengt. Sinds mensenheugenis is de ontmoeting met de ander niet zonder gevaar.

En in hoeverre zijn we zelf gast?

Over deze spanning, en wat we daarmee kunnen, gaan we nadenken. Want dat doet filosofie: helder proberen te krijgen wat troebel is. 

Inleider:​Wim Dijkema 

Plaats:​​ De Koren-aar naast de Hervormde Kerk, Esdoornlaan 32, Sleeuwijk, 20.00-22.00 uur

Data:​ ​maandag 7, 14 en 21 maart  2022

Kosten: ​€ 45,– inclusief koffie/thee

Wim Dijkema is theoloog met belangstelling voor filosofie.